Drets i deures dels alumnes

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els
drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears

Advertisements