programació criteris d´avaluació

Criteris d’avaluació

 1. Copsar les idees essencials i la intenció de textos orals i escrits d’àmbits socials pròxims a l’experiència de l’alumnat i en l’àmbit acadèmic; expressar-ne el contingut oralment i per escrit; captar la idea global d’informacions escoltades a la ràdio als mitjans de comunicaciói seguir instruccions poc complexes per realitzar tasques d’aprenentatge.

2. Identificar i descriure les característiques i funció social dels mitjans de comunicació i d’altres textos de la cultura de masses, reconeixent l’ús peculiar dels llenguatges verbals i no verbals en la intenció comunicativa.

 1. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits.
 1. Aplicar els coneixements sobre la llengua per expressar-se oralment i per escrit de la manera més adequada a cada situació comunicativa.
 1. Realitzar narracions, exposicions i resums orals i escrits en suport paper o digital, d’una manera clara i ben estructurada amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les noves tecnologies, emprant el registre adequat, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.
 1. Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació amb ajuda dels mitjans tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
 1. Saber llegir expressivament textos en prosa, literaris o no, amb entonació, ritme i volum adequats i d’acord amb les regles ortològiques.
 1. Exposar una opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat. Reconèixer el gènere i l’estructura global i valorar l’ús del llenguatge. Diferenciar sentit literal i sentit de l’obra i relacionar el contingut amb la pròpia experiència.
 1. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i valoració de textos breus o fragments, sobretot en els temes i motius de la tradició. Reconèixer les característiques bàsiques del gènere, així com algunes figures literàries.
 1. Composar textos amb intenció literària i utilitzar i valorar la lectura i la literatura en general com a formes d’aprenentatge i d’accés al patrimoni cultural i com a mètode d’enriquiment personal.
 1. Iniciar una terminologia bàsica en les activitats de reflexió sobre l’ús. Conèixer els principis fonamentals de la gramàtica, reconeixent les diferents unitats de la llengua i les seves combinacions.
 1. Comprendre l’origen i l’evolució de la llengua catalana. Relacionar la llengua catalana amb altres llengües i identificar-ne els fenòmens de contacte.

MATERIAL DIDÀCTIC

 • Els alumnes no tenen llibre de text. El docent proporcionarà i indicarà el material que s’utilitzarà a l’aula.
 • Llibres de lectura:

La reina de les Neus, H.C. Andersen. Ed. Vicens Vives.Col·lecció Cucanya

El geperut i altres contes de les mil i una nits. Ed. Vicens Vives.Col·lecció Cucanya

– La tercera lectura será oberta a partir de les propostes de la professora.

Quadern de curs:

Per tal d’elaborar el quadern l’alumne seguirà les instruccions donades a la pàgina d’anglès que hi fa referència. La professora avaluarà el quadern a cada avaluació i la qualificació haurà de ser de 5 o més per tal d’aprovar-la. La nota serà el 10% de la nota global.