programació continguts

Bloc 1. Comunicació

  1. Elements de la comunicació

Diferències rellevants, contextuals i formals entre comunicació oral i escrita i entre els usos col·loquials i formals, especialment els propis de l’àmbit escolar.

Rellevància i abast actual dels mitjans de comunicació de masses.

Funcions comunicatives verbals i no verbals. Comunicació gestual i mitjançant altres codis. Convencionalismes socials. Presentacions, salutacions i comiats, agraïments i disculpes, felicitacions i condols, etc.

  1. La diversitat dels textos

Tipologies textuals: textos espontanis i planificats.

La narració i la descripció.

El diàleg.

  1. Habilitats lingüístiques

3.1. Escoltar, parlar i conversar

Comprensió de discursos de la vida quotidiana i de notícies d’actualitat procedents dels mitjans de comunicació audiovisual pròximes als interessos de l’alumnat.

Comprensió de textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic amb atenció especial a la presentació de tasques i instruccions per a la seva realització, a exposicions orals breus i a l’obtenció d’informacions de documentals apareguts als mitjans de comunicació.

Resum oral de textos.

Narració oral, a partir d’un guió preparat prèviament, de fets relacionats amb l’experiència, presentada de manera seqüenciada i amb claredat, amb ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Exposició d’informacions d’actualitat dels mitjans de comunicació.

Utilització de la llengua per prendre consciència dels coneixements, les idees i els sentiments propis i per regular la pròpia conducta.

Utilització de la llengua d’acord amb el registre adequat a cada situació comunicativa plantejada.

Valoració del diàleg com a mitjà per arribar a acords i resoldre conflictes tant en l’àmbit personal com social.

Participació activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic:

– petició d’aclariments davant d’una instrucció, propostes sobre la manera d’organitzar les tasques, descripció de seqüències senzilles d’activitats realitzades, intercanvi d’opinions i exposició de conclusions.

Actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatge compartit.

3.2. Llegir. Comprensió de textos escrits

Comprensió de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en àmbits pròxims a l’experiència de l’alumnat com instruccions d’ús, normes i avisos.

Comprensió de textos dels mitjans de comunicació, amb especial atenció a l’estructura dels diaris (seccions i gèneres) i als elements paratextuals, sobretot en les notícies relacionades amb la vida quotidiana i la informació de fets.

Comprensió de textos de l’àmbit acadèmic, sobretot els de caràcter expositiu i explicatiu, les instruccions per realitzar tasques i la consulta en diversos suports (diccionaris, glossaris i altres fonts d’informació com enciclopèdies i webs educatives).

Identificació del tema d’un text. Idees principals i secundàries.

Lectura expressiva en veu alta. Dramatització. Memorització.

Actitud reflexiva i crítica referida a la informació de missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació o manipulació de la informació.

3.3. Escriure. Composició de textos escrits

Composició d’una lletra personal, adequada a la seva maduresa, clara i diferent, amb ús normatiu de majúscules i minúscules.

Composició de textos propis de la vida quotidiana i de les relacions socials en àmbits pròxims a l’experiència de l’alumnat com cartes, notes i avisos.

Composició de textos propis dels mitjans de comunicació, especialment notícies destinades a un suport imprès o digital.

Composició, manuscrita o digital, de textos propis de l’àmbit acadèmic, especialment resums, exposicions senzilles, glossaris i conclusions sobre tasques i aprenentatges efectuats.

Conversió de textos orals en escrits.

Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge, com a forma de comunicar les experiències, idees, opinions i coneixements propis i com a forma de regular la conducta.

Bloc 2. Llengua i societat

Les llengües com a elements configuradors de la identitat personal i col·lectiva. Actituds i prejudicis.

La diversitat lingüística en el món actual. Principals famílies lingüístiques.

Les llengües romàniques.

Les llengües de l’Estat espanyol. Coneixement general de la diversitat lingüística i de la distribució geogràfica de les llengües de l’Estat, valorant-la com a font d’enriquiment personal i col·lectiu.

El domini lingüístic. El nom de la llengua. La unitat de la llengua catalana i la variació geogràfica del català.

Bloc 3. Coneixement de la llengua

  1. Fonètica i ortografia

Correspondència entre sons i grafies. La síl·laba.

Sons vocàlics tònics i àtons.

Accentuació i puntuació.

Coneixement i ús reflexiu de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social i la necessitat de cenyir la norma lingüística als escrits.

Reconeixement de les principals normes fonètiques.

  1. Gramàtica

Classes de paraules. El substantiu i l’adjectiu. El determinant. El verb i la conjugació. L’adverbi.

Estructura de l’oració simple. La concordança.

Reconeixement del funcionament sintàctic de verbs d’ús freqüent a partir del seu significat, identificació del subjecte i els complements principals del verb.

Comprensió de la terminologia sintàctica bàsica: oració, subjecte i predicat; predicat nominal i predicat verbal; subjecte, verb i complements.

Coneixement de les modalitats de l’oració i dels modes del verb com a formes d’expressar les intencions dels parlants.

Identificació i ús de les formes lingüístiques de la dixi personal (pronoms personals, possessius i terminacions verbals) en textos orals i escrits.

Identificació i ús reflexiu d’alguns connectors textuals, amb especial atenció als temporals, explicatius i d’ordre, i alguns mecanismes de referència interna.

Reconeixement i ús coherent de les formes verbals als textos.

  1. Lèxic

Estructura de la paraula: lexema i morfema.

Reconeixement dels mecanismes de formació de paraules: composició i derivació.

Lèxic: vulgarismes i localismes.

Sentit propi i sentit figurat. Significat contextual.

Vocabulari temàtic: l’ésser humà, el vestit, la casa, el menjar, els animals, etc.

Bloc 4. Educació literària

L’obra literària com a acte comunicatiu i producte estètic.

Desenvolupament de l’autonomia lectora i estimació per la literatura com a font de plaer personal i de coneixement del món.

Identificació de la relació entre les manifestacions literàries, les societats en les quals es desenvolupen i les persones que les produeixen.

Introducció als gèneres literaris a través de la lectura comentada de fragments representatius d’obres adequades a l’edat. Anàlisi dels seus trets més característics.

Lectura de diverses obres adequades, en extensió i contingut, a l’edat. Recensió de lectures.

Lectura expressiva en prosa i vers.

Lectura comentada de relats breus, inclosos mites i llegendes de diferents cultures i reconeixent els elements del relat literari i la seva funcionalitat.

Lectura comentada i dramatitzada d’obres teatrals breus, o de fragments per reconèixer els aspectes formals del text teatral.

Identificació dels recursos lingüístics propis dels textos de caràcter literari.

Valoració de la creació literària pròpia com a expressió del pensament.