1.ca.2. Les llengües romàniques. L’origen del català.

LLENGE~2

  1. Les llengües romàniques

    Les llengües romàniques o neollatines són llengües que procedeixen del  llatí vulgar (entès en el sentit etimològic de “popular”, ‘parlat pel poble’, com oposat al llatí clàssic i literari). Formen part un subgrup dins de les llengües itàliques, branca de les llengües indoeuropees.

Aquestes llengües es parlaven o es continuen parlant en un territori que rep el nom de Romània, i que actualment cobreix majoritàriament el sud europeu de l’antic imperi romà.

2. Les llengües romàniques que encara perviven són nou: català, castellà retoromànic, galaico-portuguès, provençal, francès, sarda, romanès i italià.Els orígens del català

El català procedeix del llatí parlat (vulgar), però al llarg de la seva història ha rebut influències lingüístiques diverses per substrat, superstrat i adstrat.

3.Trets de la romanització

La romanització és el procés implantació en un territori de les lleis, els costums, la cultura,  llengua de l’imperi romà.
La intensitat romanització varia segons les diferents zones de l’imperi romà (Gàl.lies, illes Britàniques, Germania, Hispània, Alps, Grècia, centre Europa, illes mediterrànies, nord d’Africa). Aquest fet tingué conseqüències lingüístiques; així en aquells terrritoris on la romanització és poc intensa apareix una llengua menys semblant al llatí que en aquells altres on la romanització és més forta.Un factor important en el tipus de romanització és la varietat del llatí que més influí en la formació de la llengua romànica. Així en l’origen del castellà influí més un llatí més clàssic (escrit, estable, arcaïtzant, culte) implantat per funcionaris a la zona bètica, mentre que en el del català influí un llatí més vulgar (evolució ràpida) implantat per mercaders i legionaris en la zona tarraconense on les innovacions lingüístiques arriben més ràpidament. El llatí clàssic i el llatí vulgar són les dues grans variants d’aquesta llengua.
            El llatí vulgar és el que es parlava; per tant, no es pot saber com era exactament, sinó a grans trets. El català, com la resta de les llengües romàniques, és el resultat de l’evolució del llatí amb la influència de les llengües amb que ha conviscut al llarg de la seva història. Aquesta influència està formada per tres elements:

  • substrat : són els elements que perviuen en el català i que pertanyen a les llengües  que es parlaven al territori abans de la romanització:

-celtes: banya, blat, camí, llauna, llegua, maduixa, tancar, rusc…

-iberobasc: pissarra, bassa, estalviar…

-fenicis i cartaginesos: Maó, Eivissa.

  • superstrat : les influences de les llengües que convisqueren amb el català mentre s’estava formant:

-germàniques: espia, guerra, estrep, guant…

-àrab:Els arabismes del català, a diferència dels del castellà,  en general no presenten l’article al- aglutinat al principi de mot (ex. algodón/cotó, alquitrán/quitrà).Algunes influències lingüístiques de l’àrab són: noms comuns (arracades, xarop, magatzem, safareig, rajola, gandul, albercoc, síndria, alcohol, càmfora, aixeta, catifa, flassada, garbí, xaloc, albarà, suana, tarifa, etc.

  • adstrat: són les influències d’altres llengües en el català quan aquest ja estava format: piano (italià), puré, paté, xofer… (francès), basquet, gol, futbol, wifi… (anglès), altres.

Sabem que a partir del segue IX el català ja era tan diferent del llatí que els parlants ja no entenien aquesta llengua culta si no l’havien estudiada. les llengües romàniques, per tant, ja eren llengües diferents de la llengua que els havia originat.

 

 

Exercicis:

  1. Llegeix :

Totes les llengües romàniques  mantenen certes semblances que ens aproximen a la comprensió d’altres llengües romàniques.

Per a apreciar més les semblançes i diferències pots llegir  la mateixa frase, escrita en  llatí i en diferents  llengües romàniques.

Llatí: “Omnes homines dignitate et iuribus pares liberique nascuntur. Ratione atque conscientia præditi sunt, et alii erga alios fraterno more se gerere debent”

Castellà: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”

Català: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres”

Francès: “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité”

Gallec: “Todos os seres humans nacen libres e iguais en dignidade e en dereitos e, dotados como están de razón e consciencia, débense comportar fraternalmente uns cos outros”

Italià: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spírito di fratellanza”

Occità: “Totes los èssers umans naisson liures e egals en dignitat e en dreches. Son dotats de rason e de consciéncia e se devon comportar los unes amb los autres dins un esperit de fraternitat”

Portuguès: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”

Sard: “Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales in dinnidade e in deretos. Issos tenent sa resone e sa cussèntzia e depent operare s’unu cun s’àteru cun ispìritu de fraternidade”

Romanès: “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”

Romanx: “Tou ı ser umanı nasc lıbre ı egal n dıgnıte ı drets ı, dotar ca tan dı rao ı coscıenza, ande comportar fraternalmente ı om cu ı altrı”

2. Fes  un esquema i un resum de la informació d’aquest post.

3. Dibuixa un mapa d’Europa i situa-hi les llengües romàniques.

 

 

 

 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s