1.ca.6. Els substantius. Definició. Classes. Gènere i nombre.

 

Aquí teniu un resum de tot el que hem fet a classe perquè pugueu repassar. Llegiu-ho bé i aquesta setmana fareu els exercicis de més avall.

El substantiu

  1. Definició:El substantiu o nom és la classe gramatical amb què designem éssers i elements de la realitat. Tot allò que veiem (persones, animals,objectes … ), sentim (sensacions, emocions… ), conceptualitzem (pensaments, idees… ) es designa amb els noms:
    cadira, Martina, alegria, saviesa, blancor…
  2. Classes: Els substantius, segons el seu significat, es classifiquen en:

· Comuns o propis
El nom comú designa una classe d’elements: got, nen, taula. Els noms comuns s’escriuen en minúscula.
El nom propi, en canvi, designa un element únic i particular entre els del seu grup: Júlia, Pirineu, Mataró… Els noms propis s’escriuen en majúscula.

· Abstractes o concrets
El nom concret designa un element de la realitat que podem percebre amb els sentits: arbre, llibre, muntanya…
El nom abstracte, en canvi, és un concepte que no es pot percebre amb els sentits: bellesa, intel·ligència, amor…

· Col·lectius o individuals
El nom individual designa un sol element: arbre, persona, bé …
El nom col·lectiu designa un conjunt d’elements, encara que vagi en singular: arbreda, gent, ramat, equip…

Lèxicament, es poden formar substantius a partir d’altres  paraules afegint determinats morfemes derivatius al lexema:

carrer-carreró,  verd – verdor,  cansar.-cansament

3. Gènere i nombre

El gènere és un tret característic del substantiu: tots els noms són masculins o femenins. Ara bé, el gènere és arbitrari, és a dir, en la major part de noms no marca una diferència de sexe. Són pocs els noms que presenten aquesta relació: el noi / la noia; una dona / un home; el fill / la filla; el nét/ la néta; un cavall / una euga; el porc / la truja…
En canvi, el sol, la lluna, el riu, la bassa, el vent, la brisa, el tro, la pluja… són femenins o masculins sense que hi hagi cap relació amb una condició de gènere a la naturalesa.
Formació del gènere

1. Formació bàsica del gènere
masculí: – 0 / femení:-a company, companya; xicot, xicota; nen, nena

• Canvis en l’accentuació mot agut, pagès– mot pla, pagesa
mot pla, soci– mot esdrúixol, sòcia. Lluís ,amb accent–Lluïsa,amb dièresi.

• Canvis en la consonant
p> b llop-lloba; t>d cunyat-cunyada; c>g amic-amiga; f>v serf-serva; s>ss gos-gossa; l>l·l Marcel- Marcel·la;

• Canvis en la vocal
e>a mestre-mestra; o>a monjo-monja; u>a reu-rea; u>v esclau-esclava; -òleg>-òloga fiòleg-filòloga; vocal tònica> -na germà-germana.

2. Sufixos específics -essa; -ina; -iu
comte, comtessa; gall, gallina; emperador, emperadriu

3. Formació del masculí a partir del femení -a > -ot
abella, abellot; bruixa, bruixot

4. Arrels diferents
pare, mere; gendre, nora; caval, euga; marrà, ovella

5. Invariables -aire, -ista, -cida
un / una drapaire; un / una excursionista; un / una homicida

6. Invariables referits a animals nom + mascle / femella
rossinyol mascle / femella; formiga mascle / femella

En alguns noms, el canvi de gènere ocasiona un canvi de significat. Per exemple:
el fi: la finalitat.
el llum: l’aparell que emet llum.
el son: el fet de dormir, la dormida.
el salut: la salutació.
el terra: el paviment, el sòl.
el pols: el batec del cor.
el clau: la peça per clavar.
el pudor: la vergonya.
un editorial: l’article d’un diari.

la fi: el final, l’acabament.
la llum: la claror.
la son: les ganes de dormir.
la salut: l’estat de l’orqanisme.
la terra: el planeta.
la pols: les partícules.
la clau: per obrir la porta.
la pudor: la mala olor.
una editorial: l’empresa.

 El nombre
Formació del nombre

1. Formació bàsica del nombre
singular: -0 / plural:-s cop-cops, pare-pares, segle-segles,noi-nois, melic-melics.

2. Acabats en vocal neutra > -es
casa. cases; taula. taules; cama. cames
Cal fer atenció als canvis següents:
-ga > -gues amiga- amigues; -ca > -ques: vaca – vaques; -ja > -ges: esponja- esponges
-gua > -gües aigua-aigües; -qua > -qües: pasqua-pasqües

3. Acabats en vocal tònica > -ns
fre, frens, pi, pins, capità, capitans

Excepcions:
Els noms de lletra: les as, les ces… Les notes musicals: els res, els mis… Altres: les mamàs, els papàs, els sofàs, els tarannàs, els bebès, els cafès, els comitès, les mercès, els tes, vostès, els esquís, els purés…

4. Acabats en -s, -c, -x, -ix, -tx > -os
cas-casos; avanç-avanços; reflex-reflexos; calaix-calaixos, esquitx-esquitxos

Els acabats en -s, en fer el plural, poden duplicar la essa o no duplicar-la:
• Dupliquen la essa -ss-: arròs, cabàs, capatàs, compàs, embaràs, interès, accés. congrés, succés, anís,passadís…
• No dupliquen la essa -s-: as, cas, tres, marquès, mes, pis, avís, permís, matís, paradís, país, abús, nus…

Excepcions:
Fan el plural amb -s: esfinx, linx, tòrax, dúplex, índex…

5. Acabats en -sc, -st, -xt, -ig > -s /-os
disc- discs/discos; gest- gests/gestos; text- texts/textos; assaig- assaigs/assajos

6. Invariables
• Alguns dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres…
• Acabats en -us: tipus, virus…
• Altres: temps, fans, llapis…

EXERCICIS

1. Subratlla els noms del fragment següent:

Tenia la taula de treball a la finestra que donava al carrer: El meu camp visual era limitat per la casa d’enfront, i la finestra del tercer pis corresponia exactament amb la meva. Les persianes eren pintades de verd, hi havia geranis a l’ampit i un ocell en una gàbia que mai no vaig sentir cantar i que un dia va fugir -una veïna ho explicà, cridant des de la finestra, a la meva portera-. Una tarda vaig veure baixar llits, cadires, taules, un piano. Els veïns d’enfront devien canviar de casa. Jo mirava distret com aquells mobles es gronxaven en el buit a l’extrem d’una corda. Els crits dels homes que els carregaven a la conductora i els primers símptomes d’una primavera precoç m’emperesien l’esperit i m’impregnaven d’aquella melangia arrossegadissa que a dinou anys provoquen les coses.
MERCE RODOREDA • Contes

 

2. Canvia el gènere dels noms destacats del fragment següent:
L‘avi té una granja d’animals i allà m’encanta passar-hi l’estiu! Els galls i els ànecs s’empaiten tot el dia a l’encalç del gra que l‘avi, diligentment, escampa cada
matí. Els cavalls, a la quadra, corren lliures i les vaques pasturen amb parsimònia als camps del costat de l’arbreda on els marrans no es cansen de belar, com si tinguessin por que sense el crit no ens recordéssim de la seva presència. Els porcs escampen aquella flaire tan punyent i fins i tot els bocs miren d’escampar la boira. L’ase, pacient, no s’immuta i amb aquell aire mig adormit encomana el tedi apegalós de l’estiu.

3.Fes el femení dels noms següents i indica en cada cas el model de formació del gènere que segueixen. Si cal, consulta el diccionari:

a) bruixot b) oncle c) àrbitre d) europeu e) amo f) abat g) marquès h) llop i) baró
j) sociòleg k) capità l) nuvi m) actor n) sogre o) hereu

4. Assenyala els noms de les frases següents i escriu-los en femení:
a) El comte i I’emperador són els meus herois.
b) El metge del rei és el padrí del beduí.
c) El duc era orfe de pare.
d) El mestre és el germà del baró.
e) El gendre és soci de l’alcalde.
f) El ministre s’emparà en el nebot del president.
g) El tsar increpà l’institutor del príncep.
h) L’hereu deixà les terres al monjo i es convertí en un gran traumatóleg.

5. Assenyala els noms que apareguin a cada frase i posa’ls en plural. Si cal, posa també en plural la resta del sintagma.
a) Tinc el desig de comprar-me l’últim disc del meu cantant favorit.
b) La protesta va ser ecològica: el veí va plantar un pi a la plaça.
c) El gas que emana del camió és tòxic i perillós.
d) Va fer un gest ofensiu per la finestra del despatx.
e) Desa el matalàs: el guardarem per al pis de lloguer.
f) L’esquitx sangonós li va provocar un fort mareig.

6. Posa determinants i adjectius a cada un dels noms de les frases següents:
a) ………….. afores del poble del teu oncle són …………..
b) Encén ………….. llum ………….. del menjador.
c) ………….. síndrome de ………….. sida és ara una malaltia crònica.
d) He de fer-me ………….. anàlisis ………….. al nou consultori.
e) Les mèdiums perceben ………….. senyals ………….. .
f) Avui fa ………….. resplendor ………….. .

7. Escriu la forma que convingui en cada cas:

el, un llum / la, una llum

a) Apaga ………….. d’una vegada. No puc dormir.
b) M’agrada veure com entra ………….. al matí.
e) He comprat ………….. per a la tauleta de nit.
d) Aquest pis té ………….. que enlluerna.

el, un fi / la, una fi

a) Gairebé ja sóc a ………….. de la novel·la.
b) Treballo amb ………….. de viatjar a l’estranger.
e) És una ONG que té ………….. d’ajudar la gent gran.
d) La mort és ………….. de la vida.

el, un son / la, una son

a) Tinc ………….. !
b) Cada dia em costa més agafar ………….. .
e) Té ………….. que no pot ni parlar.
d) És un dormilega, sempre té ………….. .

8. Fes el plural dels noms següents tot posant-los a la casella que els
correspon:
record. padrí . dimarts . fet . temps . esponja. roba. patí . despatx . sufix . greix . pit . raig . violí . rei . pretext . impost . llapis . cactus. forca . casc
eruga . cançó . calaix
Invariable
-s/ -os
-s
-es
-ns
-os

9. Fes el plural deis sintagmes següents tot vigilant si dobla o no dobla la essa:
a) compromís seriós
b) anís estantís
e) qimnàs espaiós
d) pagès obès
e) andalús indecís
f) espòs gras
g) ós suís
h) avís dubtós

10. Escriu tots els substantius de les frases següents en plural:

a) El llangardaix entra al despatx i envia un fax al capatàs.
b) Mentre fa el passeig del divendres canta una cançó ben bonica.
e) M’han regalat un disc de música antiga.
c) L’esperanca del país es basa en el compromís.
d) El desig del capità és construir un iglú per al seu cosí.
e) El pastís del veí és gros i rodó.
g) Té una llengua llarga i una piga boteruda.
h) L’oca i la vaca són animals que habiten a la granja.
i) El text ofereix un contrast important.
j) El gest del capellà és indecís.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s